بسيج مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهيدان گمنامي است كه پيروانش بر گلدسته های رفيع آن اذان شهادت و رشادت سرداده اند.

حضرت امام خمینی(ره)