طلوع قمر بنی هاشم(ع) ” روایت مجمل زندگی حضرت عباس”