نقش امریکا در عملیات‌ تروریستی بعد از پیروزی انقلاب

آیت اللّه مصباح از شهید بهشتی می‌گوید