22 بهمن 1357

تلاش مدافعان ارزش های انقلاب به لحظات به ثمر نشسنت خود نزدیک شد از 12 بهمن 57 تا شکستن حکومت نظامی و سقوط رژیم دست نشانده پهلوی تنها ده روز گذشت و انقلاب اسلامی در سرزمین پاکباختگان متولد شد. و معادلات مستبدان جهان تا همیشه تاریخ به هم‌ ریخت، ترس و وحشت آمریکا ،رژیم اشغال‌گر قدس و مرتجعین منطقه را برآن داشت تا با دسیسه و کینه ورزی، دام های بسیاری بگسترانند که خود درهرکدام آن‌ها گرفتارشدند ازطبس تا اختلافات قومی … اما هر بار نهال انقلاب اسلامی در مقابل توطه های دشمن سترگ و تناور شد تا کنون که سایه آن ملجأ و مأوای مظلومان جهان است.