15 خرداد سال 1342

درختی كه با خون هزاران شهيد و با رهبری پيامبرگونه‌ی امام خمينی(ره) در بهمن ۵۷ به بار نشست و پرچم توحيد و قرآن را بار ديگر، بعد از قريب به ۱۴ قرن در سرزمين ايران به اهتزاز درآورد، ثمره‌ی نهالی بود كه در ۱۵ خرداد ۴۲ روييد در پی سخنرانی افشاگرانه حضرت امام در سحرگاه پانزدهم خرداد سال ۱۳۴۲، دژخيمان رژيم ستمشاهی به خانه ساده و بی‏‌آلايش امام در قم يورش برده و ايشان را دستگير و دور از چشم مردم به زندانی در تهران منتقل كردند و سپس تبعید نمودند. این اقدام جرقه‌ی بنیادین برای بیداری، هوشیاری و مبارزه‌ی علنی با رژیم بی‌دادگر پهلوی بود.