1368 تشکیل ستاد اجرایی اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

این ستاد به فرمان حضرت امام(ره) به منظور استفاده از فرصت های اقتصادی و اجتماعی به منظور رفع محرومیت از کشور تشکیل شد و تاکنون اقدامات چشمگیری با مدیریت جهادی خود در حوزه‌ی اقتصادی و فرهنگی و دینی در مناطق محروم و در برهه‌های مهم و سرنوشت‌ساز بحران‌های طبیعی از جمله زلزله و سیل و سیاسی مانند تحریم ظالمانه‌ی استکبار جهانی و کمک در بسط عدالت آموزشی، بهداشتی و درمانی مبذول داشته است.