فراز‌هایی از سخنان حضرت امام (ره) در مورد ابعاد وجودی پیامبر اکرم (ص)