فراخوان ثبت‌نام و تقدیر از بانوان نخبه‌ی شاغل در مجموعه‌ی ستاد