سیر و سلوک

سیر و سلوک عبد به سوی خدا، سیر عمودی است. خداوند متعال از سیر و سلوک به عنوان یک سفر صعودی یاد می‌کند و در سوره‌ی مجادله به این موضوع اشاره می‌کند کسی که سیر صعودی کند(مرتفع) می‌شود. سیر و سلوک در منطق قرآن امری ذاتی و نهادینه شده در وجود انسان است. مباحث سیر و سلوک که عرفا و اصحاب شهود ارایه کرده‌اند به مثابه‌ی چراغ راه و هادی مسیر معرفت الهی است تا رهروی طریقت در گرداب و سرگردانی نغلتد.