آثار پژوهشی در خور در خصوص امام همام با منابع ارزشمند تحقیقی و دانشگاهی